BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 22 von 24 ErsteErste ... 1218192021222324 LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 234

Alexander der Grosse war «eher ein Grieche»

Erstellt von Gentos, 02.10.2009, 17:02 Uhr · 233 Antworten · 14.070 Aufrufe

 1. #211
  Avatar von Strahimir I

  Registriert seit
  26.08.2009
  Beiträge
  1.431
  I samo značenje naziva “MAKEDONIA “, stvar je nedovoljno rasvjetljivana. No, Herodot narn ostavi dokaz da je kraljevstvo Makedonia starija od početka helenskog razdoblja povijesti Grčke, da se Makedonija sterala počam od rijeke Lydias i Haliakmon (H.L.VII.. 127.), te da je samo Donju Makedoniju zauzeo Perdikas, a ne i Gornju koja je ostala u sastavu ilirskih zemalja (H.VIII.. 137.).
  Quintius Curtius u svojoj “Povijesti Aleksandrove vojne“, tvrdi da je Makedonija se do Filipa oca Aleksandra Velikog, bila u sastavu ilirskih zemalja (Q.C. “A.M.“., LIV.1O.).
  Tit Livije, u svojoj "Povijesti Rima“, spominje velike prostore Makedonije naseljene Ilirima i Galima s Dunava, te grad Bylazor (s tipično ‘slavenskim‘ prizvukom), grad u Peoniji, istočnom dijelu Makedonije ‘TL. “HR. “. 44.26.8.).
  No Grk Strabon tvrdi da je Gornja Makedonija bila nazivana i “Slobodna Makedonia“ (Makedonian ekaloyn. oi d`ysteron kai eleytheran“, koja se je
  sterala sve do otoka Krfa, te da su ti Makedonci govorili dva jezika(S. : “G.E. “. VII, 7.8.). između Makedonaca i divljih Dardana (za koje Strabon tvrdi da su “živjeli u rupama iskopanima u đubrištu‘, živjeli su Maidois, tj. Maidi (S. “G.E. “. VII.. 5.7.).
  Šta dakle znači naziv “MAKEDONIA“ (na suvremenom makedonskom "MAKEDONIJA")?
  Prvo što ćemo primijetiti je da sc srednji, glavni dio naziva, korijen riječi sastoji od imenice don(ia).Podrijetlo riječi: “dan“ ili “don“, treba tražiti u medskom jeziku, a ta riječ znači “rijeka“. Ovaj oblik “donia“ nalazi se u lokativu plurala i može se prevesti na hrvatski riječju “rijekama“. U medskom jeziku,k tome, nalazi se i riječ “mate“, prilog za mjesto a prenosi se na hrvatski sa “među“. Ovako uzete, te dvije riječi. daju naziv “MATE-DONIA “.ODNOSNO “Medu-riječje“ . Geografski uzeto, povijesna Makedonija se je uvijek nalazila između rijeka: na zapadu, kako navede Herodot počam od rijeka Lydias i Haliakmona (danas nazvana Mavroneri?), te, idući prema istoku. Makedoniju pak siječe Axios, odnosno Vardar, i na istoku, Makedoniju dopire do Strymona, odnosno Strumice.
  No, kako nam, izrneđu ostalih starih pisaca. Strabon iznese tvrdnju da se je istočno od Makedonije nalazila Maidia. odnosno Medija,da su Makedonci u Strabonovo doba govorili dva jezika, a kako nam i Tit Livije navodi, plodne su ravnice, zapadno od Soluna, naselili Iliri i Gali s Dunava (iz Galicije), time smo dobili podatke u kojima se jasno vidi da je nazočnost pučanstva koje je govorilo jezicima medskog podrijetla (`slavenskirna‘ tu živjelo davno prije pojave Bugara, a kamo li Ćirila i Metoda, to narn daje solidno uvjerenje da je i sam naziv “MAKEDONIA“ medskog, odnosno “slavenskog“ podrijetla!
  I naziv MAKEDON je bez sumnje izvornog i nemijenjanog dorskog podrijetla, koje vuče svoj korijen iz medskog jezika. Naziv MAKE+DONIA ima svoj ekvivalent u rnedskom izrazu MATE+DONIA. Makedonsko K i medsko T se jednako izgovaraju, kao rneko palatalno T‘, koje se u jeziku Istre i hrvatskih otoka (sic!) isto tako izgovara, kao umekšano‘ Ć u hrvatskom književnom jeziku.
  I sam naziv Dorani, u starogrčkom DORYOI, ima i svoj grčki ekvivalent iz prastarog grčkog, protodorskog perioda, a glasi EMATIA). Naziv Doryoi dolazi od imenice dory, a znači kopljanici, ljudi naoružani kopljima.I naziv Ematia dolazi iz istog pojma u starogrčkom, protodorskom jeziku, a dolazi također od imenice ema, tj. koplje i znači isto: kopljanici, ljudi naoružani kopljem. To je još jedan dokaz da su Makedonci podrijetlom Dorani, dospjeli na jug iz panonske domaje.
  Uostalom, sva povijest Makedonije stoji u znaku nenadmašive vještine rukovanja kopljem, bilo u taktičkoj konfiguraciji "falange", bilo u obliku prvog ikad spornenutog dirigiranog projektila izbačenog rnehaničkom silom, “skestsfendona", tajnog oružja makedonskog kralja Perseja, kojem su, kako nam to opisa bat Tit Livije, Rimljani mogli odoljeti samo pomoću konstrukcije oklopa oko tijela slonova.
  Napornenimo još jednom, Herodotovu tvrdnju da su Ciprani ta doranska kratka koplja nazivali "sigynnas" (H. “L", V. 9.). da su Sigynni u podunavsko-jadranski prostor doseljeni Medi, da naziv Sigynas odgovara nazivu Dorioi, kao prijevod s medskog “doseljenici" na doranski "kopljanici“.
  Tit Livije u svojoj “Povijesti Rima“ (“Romae historia. t.VI) u više navrata, kad govori o borbama između makedonskih kraljeva Filipa V. i njegova sina Perseja, zadnjeg makedonskog antičkog vladara s rimskim vojskovođom Paullusom Emiliusom, spominje povijesnu cestu “Via Egnatia“. Taj naziv, kako vidimo, potječe iz starogrčkog jezika, a znači — Doranska cesta ili u suvremenom smislu “trans-makedonska magistrala“, jer se proteže uglavnom uzduž čitave tadašnje Makedonije u pravcu Zapad-Istok (Makedonija se je, prema Strabonu, uoči svog pada pod Rim, sterala sve do Otrantskog tjesnaca, kasnije je bila razdijeljena po Rimljanima, po onoj "divide et impera“.
  Stoljećima je taj naziv predstavljao enigmu za arheologe i povjesničare. dok nije, blizu Soluna (godine 1974!), pronaden neki stari miljokaz na kojemu je pročitano ime “Cnaeus Egnatius‘, sin prokonzula Caiusa. Bilo je mišljenja da ta cesta nosi ime tog rimskog dostojanstvenika, ne uzimajući u obzir da Tit Livije govori o toj cesti prije dolaska Rimljana. Kako su tu cestu još prije upokorenja Makedonije mogli graditi sinovi rimskih konzula i nazvati je po svom imenu? K tome, ako je taj Canaeus dao sebi kićeni naziv Egnatius, on je to mogao učiniti, bilo po nekim zaslugama u sudjelovanju upokorenja Makedonije, jer je i kasnije bilo pokušaja ustanka u težnji da Makedonija sa sebe skine sramotni tuđinski jaram, ili pak u kasnijoj dogradnji te iste ceste, jer se je u Ciceronovo vrieme ta cesta produžila sve do Dardanela.
  Uostalom ba Grk. Strabon, zapisa da se je ta cesta, od Epidamna i od Apolonije do blizu današnjeg Shkumbina nazivala “epi Kandaoyas legetai“, odnosno kandavska cesta (po tamošnjoj “ilirskoj planini Candavia“, pak je sasvim shvatljivo da se je i odatle, jedinstven i najveći dio te ceste, koji prolazi kroz staru Makedoniju naziva “Egnatia estin odos“ (tj. “cesta koja prolazi kroz stanu Makedoniju“. S."GE.“. 7,37.4). A to ujedno dokazuje da je bar taj dio ceste stariji i od početka helenskog razdoblja grčke povijesti.

 2. #212

  Registriert seit
  14.07.2004
  Beiträge
  11.391
  Die einzige Bedeutung des Namens "Mazedonien", genügt es nicht rasvjetljivana. Allerdings Herodot Narni verlassen Beweise dafür, dass das Reich Mazedonien über den Beginn der hellenistischen Epoche der Geschichte von Griechenland nach Mazedonien sterala počam den Fluss Lydias und Haliakmon (HLVII.. 127.), und das dauerte nur Perdikas Niederösterreich Mazedonien, und nicht die Ober - blieb, die innerhalb der illyrischen Länder (H. .. 137. VIII).
  Quintius Curtius in seiner "Geschichte der militärischen Alexander, sagte, dass Philipp von Mazedonien, dem Vater von Alexander dem Großen war Teil der illyrischen Länder (QC" AM "., LIV.1O.).
  Titus Livius, in seiner "Geschichte von Rom, erwähnt große Flächen Mazedonien durch die Illyrer und die Gallier in die Donau und die Stadt Bylazor bewohnt (mit dem typischen" Obertöne slawischen), eine Stadt in Peoniji-, Ost-Mazedonien "TL. HR .. 44,26. 8).
  Nr. Grk Strabo behauptet, dass Ober-Mazedonien erhielt den Namen "Free Mazedonien" (macedonischen ekaloyn. Oi d `ysteron kai eleytheran", die
  sterala auf der Insel Korfu, und dass die Mazedonier sprechen zwei Sprachen (S.: "GE". VII, 7.8.). zwischen Mazedoniern und wilden Dardan (Strabo, die sagt, dass "lebte in gegrabene Löcher in den Papierkorb werfen", lebte Maidois, dh. Maid (S. "GE". VII .. 5.7.).
  Was bedeutet dann den Namen "Mazedonien" (im heutigen Mazedonien "Mazedonien")?
  Das erste, was wir bemerkt wurde, dass der SC Medium den größten Teil des Namens, besteht aus der Wurzel der Worte von Substantiven Don (IA). Ursprung, die Worte "Tag" oder "don", in medskom Sprache zu finden, und dieses Wort bedeutet "Fluss". Diese Form der "bestanden" ist im Lokativ Plural und kann in der kroatischen durch das Wort "Flüsse" übersetzt werden. In medskom Sprache, dazu gibt es das Wort "mate", die Bindung an Ort und die kroatische übertragen mit der Endung ". So genommen, diese beiden Worte. den Namen "MATE-abgewälzt." oder "inter-Wort." Geografischer genommen, ist historisch Mazedonien immer zwischen den Flüssen zu finden: im Westen, wie von Herodot počam Fluss Lydias und Haliakmona angegeben (jetzt Mavroneri?) Und, in Richtung Osten. Mazedonien Hand geschnitten und Axios Vardar, und im Osten, Mazedonien erreichen Strymon und Strumica.
  Wie wir jedoch, izrneđu anderen antiken Schriftstellern. Strabo vorliegenden Anspruch auf die östlich von Mazedonien, befindet Maidia. oder Medien, sprach, dass die Mazedonier im Alter Strabonovo zwei Sprachen, und uns, und Livius sagt, fruchtbare Ebenen, westlich von Thessaloniki, von der Illyrer und Gala mit der Donau (aus Galizien) angesiedelt, damit wir die Daten, die deutlich zu erkennen ist, dass nazočnost ein Popup zu sagen, dass die Sprachen Herkunft medskog ( `slavenskirna, dass" lange vor dem Auftreten der Bulgaren, geschweige denn Cyril und Methodius, Narni, um eine solide Überzeugung, dass es selbst den Namen "Mazedonien" medskog oder "slawischen" Ursprung sieht?
  Und der Name MAKEDONIJU ist ohne Zweifel die Quelle und nemijenjanog dorskog Ursprungs, die aus seinen Wurzeln stammt medskog Sprache. Name FRAGEN STELLEN + findet seine Entsprechung in Bezug rnedskom MATE + abgewälzt. Mazedonisch medsko K und T sind ebenso Gaumen rneko T ', die (in der Sprache der Halbinsel Istrien und der kroatischen Insel sic!) Auch ausgeprägt, da C das Angebot "in der kroatischen Schriftsprache ausgesprochen.
  Ich bin der Name Doran, den alten DORYOI, hat seine griechische Äquivalent der alten griechischen, protodorskog Zeit und liest EMATIA). Doryoi Name kommt von dem Substantiv dory und bedeutet Ulanen, bewaffnete Männer kopljima.I Namen Ematia kommt aus dem gleichen Konzept in der griechischen, protodorskom Sprache und kommt ursprünglich aus dem Substantiv Regelung, dh. Lanze und bedeutet dasselbe: Lanzenträger, Menschen mit Lanzen bewaffnet. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Mazedonier podrijetlom Doran, erreicht im Süden der Pannonischen domaje.
  Darüber hinaus ist die ganze Geschichte Mazedonien durch unvergleichlichen Fähigkeiten der Umgang mit dem Speer markiert, entweder in der taktischen Konfiguration "Phalanx", entweder in Form der ersten spornenutog dirigiranog Raketen rnehaničkom mit Gewalt vertrieben, "skestsfendona" Geheimwaffen des mazedonischen Königs Perseus, wo, wie geht diese Beschreibung Fledermaus Livius, konnten die Römer nur widerstehen, mit einigen Body Armor Bau Elefanten.
  Napornenimo wieder Herodot behauptete, dass die Männer von Zypern doranska kurzer Speer "genannt sigynnas" (H. L, V. 9). Das Sigynni in podunavska-Adria-Raum abgewickelt Medien, um Sigynas ist der Name Dorioi, sowie Übersetzung s medskog "Siedler" auf doranski "Ulanen".
  Titus Livius in seiner "Geschichte von Rom (" Roma historia. T. VI) bei mehreren Gelegenheiten, wenn es um die Kämpfe zwischen der mazedonischen Königs Philipp V. und sein Sohn Perseus, erwähnt den letzten mazedonischen Herrscher des alten römischen Feldherrn mit Paullusom Emiliusom historische Straße "Via Egnatia". Dieser Name, wie wir sehen, potječe aus dem Griechischen und bedeutet - Doranska Straße oder im modernen Sinne von "trans-Mazedonisch-Bus", denn in der Regel erstreckt sich entlang der gesamten Mazedonien in der ehemaligen West-Ost (Mazedonien, nach Strabo, am Vorabend seiner fallen unter die Rom sterala bis Otrantskog Schlucht, und wurde später von den Römern, unterteilt nach teilen, dass der "et Impero.
  Jahrhunderte hat der Name von Enigma für Archäologen und Historiker vertreten. , bis in der Nähe von Thessaloniki (1974!), fand ein paar alte Meilenstein, der den Namen "Gnaeus Egnatius Sohn Prokonsul Caiusa gelesen hat. Man ging davon aus, dass die Straße benannt wurde, nachdem die römische Prälat nicht berücksichtigt, dass Livius spricht von der Straße vor der Ankunft der Römer. Da der Weg noch vor upokorenja Mazedonien die Kinder der römische Konsul aufbauen konnten und nennen es durch seinen Namen? K, wenn diese Canaeus gab sich den Namen Küche Egnatius, konnte er tun, sei es durch einige Vorzüge SUDJELOVANJU upokorenja Mazedonien, weil die später versuchte Aufstand in Mazedonien gemäß der mit ihm das Joch Pereira beschämend, oder zu einem späteren Verlängerung der gleichen Straße, wie bei Cicero vrieme der Straße verlängert bis hin zu den Dardanellen.
  Nach ba Grk. Strabo, Aufzeichnungen, dass der Weg von Epidamna und Apollonia zu schließen heute Shkumbin genannte "epi Kandaoyas legetai" oder kandavska Road (von der lokalen "illyrischen Berg Candavia" Aber es ist durchaus denkbar, dass es eine eindeutige und hat die meisten Teil der Straße, die durch die alten Pässe Mazedonien als "Egnatia ging estin" (dh "Straße, die durch die Wohnung von Mazedonien führt." S. "GE .. 7,37.4). Und es beweist auch, dass zumindest der ältere Teil der Straße und seit dem Beginn der hellenistischen Periode der griechischen Geschichte.

  kann jemand die restlichen wörter übersetzen??

 3. #213
  Avatar von Makedon 12

  Registriert seit
  13.10.2009
  Beiträge
  12
  Zitat Zitat von Gentleman Beitrag anzeigen
  In dem seit fast zwei Jahrzehnten erbittert geführten Streit zwischen Mazedonien und Griechenland um den «nationalen» Charakter von Alexander dem Grossen steht die Wissenschaft auf griechischer Seite.

  «Alexander ist eher ein Grieche und auf keinen Fall ein Vorfahr der heutigen slawischen Mazedonier», sagte der Leiter der Reiss- Engelhorn-Museen, Alfried Wieczorek, am Freitag in Mannheim. In seinem Museum läuft zurzeit die Ausstellung «Alexander der Grosse und die Öffnung der Welt», die sich mit dem antiken Herrscher (356- 323 v. Chr.) und seiner Zeit befasst.
  Die heutigen Mazedonier beanspruchen jedoch das Erbe von Alexander. Sie wollen dessen Symbole («Stern von Vergina») für ihr Staatswappen nutzen, haben den Flughafen in der Hauptstadt Skopje nach ihm benannt und planen ein mehrere Millionen Euro teures Reiterstandbild Alexanders im Zentrum.


  Mazedonier waren Griechen
  «Neueste Forschungen haben noch einmal ganz klar ergeben, dass die Mazedonier zur Zeit Alexanders und die damaligen Griechen eng verwandt waren», sieht Wieczorek den Streit entschieden. «Im Altertum konnten sich Griechen und Mazedonier gut verständigen, weil sie dieselbe Sprache sprachen.»
  Griechenland will nicht zulassen, dass der Nachbarstaat den Namen Mazedonien überhaupt nutzt. Athen behauptet, Mazedonien dürfe sich aus historischen Gründen nur seine nördliche Provinz nennen.


  Heutige Mazedonier sind slawische Einwanderer
  Der Staat Mazedonien hatte sich nach dem Zerfall Jugoslawiens im Jahr 1991 gebildet. Die Bevölkerung von zwei Millionen wird zu einem Viertel von Albanern und zu drei Vierteln von slawischen Mazedoniern gebildet, deren Vorfahren lange nach dem Tod von Alexander dem Grossen in diese Region einwanderten.
  Griechenland blockiert wegen des Namensstreits die weitere Annäherung Mazedoniens an Brüssel, obwohl das Land schon seit 2005 Beitrittskandidat ist. Im letzten Jahr war eine Mitgliedschaft Mazedoniens in der NATO am Einspruch Athens gescheitert.

  (sda)

  http://www.20min.ch/news/wissen/stor...eche--11162859

  Nun bestätigt es auch die Wissenschaft. Macedonia is Greek - Albania is Illyria
  Alexander war mazedonier und bestimmt bestimmt kein grieche!!! Bevor die mazedonier halb Asien erobert haben gab es damals am Anfang einen Krieg zwischen mazedonier und griechen. Die griechen wurden durch Filip den II besiegt, und sind dan weiter über die heutige Türkei nach Asien gezogen. Alexandar war Mazedonier, und wir sind bestimmt keine griechen. Es spielt keine Rolle was Ihr hier so schreibt. Mazedonien gab es vor weit über 2000 Jahren das wird sich in zukunft nicht ändern.

 4. #214
  Opala
  Zitat Zitat von Makedon 12 Beitrag anzeigen
  Alexander war mazedonier und bestimmt bestimmt kein grieche!!! Bevor die mazedonier halb Asien erobert haben gab es damals am Anfang einen Krieg zwischen mazedonier und griechen. Die griechen wurden durch Filip den II besiegt, und sind dan weiter über die heutige Türkei nach Asien gezogen. Alexandar war Mazedonier, und wir sind bestimmt keine griechen. Es spielt keine Rolle was Ihr hier so schreibt. Mazedonien gab es vor weit über 2000 Jahren das wird sich in zukunft nicht ändern.
  Lern doch dan bitte wenigstens die Namen deiner angeblichen Vorfahren richtig zu schreiben der eine hieß Phillipos und der andere Alexandros.

 5. #215
  phαηtom
  Zitat Zitat von Opala Beitrag anzeigen
  Lern doch dan bitte wenigstens die Namen deiner angeblichen Vorfahren richtig zu schreiben der eine hieß Phillipos und der andere Alexandros.
  gibs ihm bruder

 6. #216
  Opala
  Zitat Zitat von αρτεmi Beitrag anzeigen
  gibs ihm bruder
  komm ma kurz msn on

 7. #217
  phαηtom
  Zitat Zitat von Opala Beitrag anzeigen
  komm ma kurz msn on
  kann ich grad nicht, sorry

 8. #218
  phαηtom
  Zitat Zitat von Makedon 12 Beitrag anzeigen
  Alexander war mazedonier und bestimmt bestimmt kein grieche!!! Bevor die mazedonier halb Asien erobert haben gab es damals am Anfang einen Krieg zwischen mazedonier und griechen. Die griechen wurden durch Filip den II besiegt, und sind dan weiter über die heutige Türkei nach Asien gezogen. Alexandar war Mazedonier, und wir sind bestimmt keine griechen. Es spielt keine Rolle was Ihr hier so schreibt. Mazedonien gab es vor weit über 2000 Jahren das wird sich in zukunft nicht ändern.
  die makedonier hatten griechische namen, lebten die griechische kultur, sprachen griechisch, verehrten griechische götter, wie griechisch willst du es noch? sie waren griechen und werden es immer bleiben.

 9. #219
  Magic
  Zitat Zitat von NickTheGreat Beitrag anzeigen
  Was ist das für ein Link Igel?

  Bearbeiten von Eurydike (Amyntas III.

  kriege ich zu sehen.

  Du treibst doch nicht Geschichtsfälschung, oder? Was hast Du studiert, wenn ich fragen darf.
  Studiert?????????????????????????????????????????? ??????
  Hahahahahahahahahahaha das ist unser irrer igel,sie fälschen nicht nur bei diesem Thema,ist das noch niemandem aufgefallen?
  Ich frage mich eher wie er es immer wieder schafft aus der Zwangsjacke zu schlüpfen,warte bis das 2010er Modell draussen ist dann hat er es nicht mehr so leicht

 10. #220
  Avatar von Makedon 12

  Registriert seit
  13.10.2009
  Beiträge
  12
  Zitat Zitat von αρτεmi Beitrag anzeigen
  die makedonier hatten griechische namen, lebten die griechische kultur, sprachen griechisch, verehrten griechische götter, wie griechisch willst du es noch? sie waren griechen und werden es immer bleiben.
  Mhm, wenn das so ist dann frage ich mich warum sich die makedonier damals, makedonier nannten und nicht griechen. Es gibt über einer Millarde Moslems auf der welt, die leben auf alle Kontinente die sind ja auch nicht gleich alle landsmäner und stammen von dem gleichen Volk ab, nur weill sie die gleiche Religion haben. Ich verstehe nicht warum die grichische Politik immer versucht das makedonische Volk zu assimilieren . Wenn wir griechen wären würden wir das selber sagen, und nicht ständig was anderes behaubten.

Ähnliche Themen

 1. Anthyrus und Alexander der Grosse
  Von Ivo2 im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 5
  Letzter Beitrag: 21.04.2011, 22:12
 2. Kroaten eher willkommen als Bosniaken
  Von Zurich im Forum Politik
  Antworten: 478
  Letzter Beitrag: 20.06.2009, 09:48