BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Ergebnis 1 bis 6 von 6

Athos und Hitler

Erstellt von Guest, 23.11.2008, 15:06 Uhr · 5 Antworten · 1.087 Aufrufe

 1. #1

  Registriert seit
  11.09.2008
  Beiträge
  1.980

  Athos und Hitler

  Hallo, kann mir mal jemand übersetzen was in diesen Brief steht, grobmässig.
  Ich kann zwar griechisch, aber vieles in diesen Brief verstehe ich nicht, warscheinlich weil vieles davon Altgriechisch ist.

  Hier der Brief:

  Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.

  Εξοχότατε,

  Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.

  Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.

  Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος (882), Ιωάννου Τσιμισκή (972), Κωνσταντίνου Μονομάχου (1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.

  Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.

  Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.

  Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.

  Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.

  Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως»

  Πηγή: Ιστορικό Διπλωματικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών.

  Γλωσσάρι:
  επιδαψιλεύω = παρέχω πλουσιοπάροχα
  βαθυσέβαστος = αυτός που αξίζει μέγιστο σεβασμό

 2. #2
  Avatar von Der_Freak

  Registriert seit
  24.07.2008
  Beiträge
  4.351
  Um Seine Exzellenz der glorreichen deutschen Archikagkellarion der staatlichen Herr Adolf Hitler in Berlin.

  Eure Exzellenz,

  Die vathysevastos yposimeioumenoi Eikosin Vertreter des Heiligen Royal Patriarchikon UND Stafropigiakon Klöster des Berges Athos Athos, erhalten die Ehre exairetikin zu apefthynthomen zu Ymeteran Exochotita UND parakalesomen Wir herzlich, wie evarestimeni, wobei in der Ypsilin Ihre persönlichen Schutz und die Kosten der Ieron touton Topon , Deren Vertreter Igoumenoi UND tygchanomen, gelingt hier der Gründer und wirtschaftlichen Ergebnis Sacred Site byzantinischen Kaiser und solche Nachfolger.

  Berg Athos, Eure Exzellenz, synesti auf Panorthodoxon monachikin politeian, zu leben, immer in guter Harmonie in akolytos proserchomenoi Mönche aus verschiedenen orthodoxen Nationen, wenn ich AD Jahrhundert, intellektuell abhängigen Männer aus dem Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel, nicht politisch selbstverwalteten unter den Heiligen Synaxeos der Vertreter des Heiligen Eikosin und dominierenden politeiakos isoliert und gedeckt und geschützt unter der Obhut des byzantinischen Kaiser und ihre Nachfolger Afton.

  Die Regierung dieses Aftonomiakon periethrigkothi durch aufeinanderfolgende UND Chrysovoulon typisch für die Gründer und Wohltäter der Klöster der byzantinische Kaiser von der mazedonischen Königreich (882), John Tsimiski (972), Konstantinos Monomachos (1046), Stephen Dushan (1346) und anderen slawischen, Oungrovlachon Igemonon und ihre späteren Soultanikon Firmanion es vor kurzem im Rahmen der Charta von 1926, outinos Duplikat bestätigt.

  Die outosi eingeführt aftodioikiton privilegierten Status und damit die Sacred Site, wurde die Ratifizierung verschiedener internationaler Verträge periethrigkothi Ende, durch den 62. Artikel des Vertrags von Verolineiou Jahr 1878, nachdem ja, die Mönche von Athos Allgemeine whencesoever wenn katagontai UND DIE Estates wird diatirisosi UND erhalten diese Rechte und wird apolafosin, keine Befreiung, der vollen Gleichstellung von Rechten und Privilegien.

  Agio Orei der enaskoumenon Mönche, unabhängig vom Ort der Herkunft und Nationalität, den Zweck und die Mission in der gesamten bionische yperchilieti des Berges Athos, die ypirxen nachhaltige, und die Förderung des Heiligen exasfalisis dieser Hütte, durch die unermüdlichen sedulity zitiert dort enaskoumenon den Anbau der Mönche technische kirchlichen und klassische Literatur und Kunst, der asketische Leben und die ewigen Gebet für die Welt Universum.

  Die Erhaltung des Status der autonomen Ergebnis monachikis Zustand, voll und ganz ikanopoiountos jeder in der Agio Orei enaskoumenoys unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit Orthodoxous Mönche und behindern den Zweck und diese apostolin, parakaloumen UND iketefomen herzlich wie die Ymeteran Exochotita die unter dem Schutz ypsilin UND IHR kostenlos.

  King of Vasilefonton Kyriefonton Linie auf die ganze Seele und Herz Schriftsatz, wie eine große Ymetera die Exochotiti GESUNDHEIT UND makroimerefsin auf Waren der glorreichen deutschen Nation.

  Yposimeioumetha vathysevastos »

  Quelle: Diplomatische Geschichte Archiv des Auswärtigen Amtes.  Das spuckt Google-Translate aus. Villeicht hilfts dir.

 3. #3

  Registriert seit
  11.09.2008
  Beiträge
  1.980
  Danke erstmal, verstehst Du etwas?

  Soweit ich das verstehen kann handelt sich das um eine Unabhängigkeitserklärung b.z.w. eine "Bitte" sich von Athos fernzuhalten.

  An den Griechen hier, habe ich recht?

 4. #4
  Avatar von Der_Freak

  Registriert seit
  24.07.2008
  Beiträge
  4.351
  Zitat Zitat von Trikala Beitrag anzeigen
  Danke erstmal, verstehst Du etwas?

  Soweit ich das verstehen kann handelt sich das um eine Unabhängigkeitserklärung b.z.w. eine "Bitte" sich von Athos fernzuhalten.

  An den Griechen hier, habe ich recht?
  Ich spreche kein griechisch.

 5. #5

  Registriert seit
  13.11.2008
  Beiträge
  2.317
  Also dieses Schreiben richtet sich an den damaligen Kanzler Deutschlands Adolf Hitler und erklaert was Athos ist, seit wann es existiert und wofuer es da ist. Leider fur den Steinkopf hats nichts mit seiner nazi Theorie zu tun.

  Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.
  So hat man damals Laender Oberhaupter angesprochen.

 6. #6

  Registriert seit
  23.11.2008
  Beiträge
  1
  Hinzuzufügen ist noch, dass Hitler gebeten wird die autonome Mönchsgemeinschaft zu respektieren und unter seinen Schutz zu stellen.

Ähnliche Themen

 1. Heilige Berg Athos
  Von El Greco im Forum Balkan-Städte
  Antworten: 89
  Letzter Beitrag: 01.06.2015, 14:20
 2. Athos-Mönche bekommen Wimax
  Von Guest im Forum Wirtschaft
  Antworten: 24
  Letzter Beitrag: 07.10.2008, 13:28
 3. Theokratische Republik Athos
  Von Dobričina im Forum Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt
  Antworten: 3
  Letzter Beitrag: 19.01.2007, 16:19