BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 18 von 21 ErsteErste ... 81415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 207

Es gab kein serbokroatisch.

Erstellt von Grdelin, 08.11.2013, 21:00 Uhr · 206 Antworten · 9.586 Aufrufe

 1. #171
  Avatar von Strahimir I

  Registriert seit
  26.08.2009
  Beiträge
  1.433
  prof. dr. Marko Samardžija
  NAD STOLJEĆIMA HRVATSKOGA JEZIKA
  U prvome, latinsko-hrvat­skome dijelu svoga Gazofilacija (=riznica), jednoga od najboljih u dugome nizu vrijednih starijih rječnika hrvatskoga jezika, Ivan Belostenec za riječ dictionariumkaže čitatelju (čitateljici) da je to »rechih na red posztavlyena knyiga, vuchecha, kay vszaka diachka (tj. latinska – M. S.) rech z-drugem jezikom znamenuje«, ali i da je to »ova iszta knyiga kẉ vu rukah imas«. Knjiga koju čitatelj(ica) drži u ruci čitajući ove retke upravo je onakva kakvom je opisuje Belostenec (»rechih na red posztavlyena knyiga«), dakle knjiga u kojoj se na dostupan način nude osnovni podaci o tisućama i tisućama imena i hrvatskih riječi, riječi iz općega leksika i strukovnih nazivlja, različitih po podrijetlu i starosti, po stupnju prilagodbe i čestoći upotrebe. Mnoge su od tih riječi neposredni, pouzdani, a nerijetko i jedini svjedoci postojanja hrvatskoga jezika od davne davnine, potvrda njegove prisutnosti na ka­menu ili pergameni, u kraćim ili dužim, na po­četku pretežito crkvenim, a poslije pretežito svjetovnim zapisima koji do nas često nisu ni došli cijeli nego tek u većim ili manjim odlomcima. Ostavimo li postrani rana stoljeća hrvatske prisutnosti na sadanjim prostorima, o čemu inače postoje vrlo oskudna pouzdana svjedočenja pa se stoga i nazivaju »tamnima«, vrijeme od Baščanske ploče ponešto je izdašnije potvrdama dokumentarne vrijednosti. Te potvrde, istina, više posvjedočuju da se onda hrvatskim pisalo (a posredno i da se njime govorilo) te da je već tada upravo tako nazivan (Razvod istarski, Vinodolski zakon), a zamjetno oskudijevaju dokazima o društvenome (sociolingvističkome) po­lo­žaju hrvatskoga jezika u stoljećima u kojima su mu takmacima u prestižnosti bili ponajprije latinski i staroslavenski.
  S kraja 15. stoljeća dopro je do nas bolni jauk »mnogo grešnoga Martinca popa, plemenem Lapča­nina« koji, u zapisu umetnutu u brevijar!, nedugo nakon Krbavske bitke (4. rujna 1493) o tadanjim hrvatskim prilikama svjedoči tvrdnjom da Turci »nalegoše na jazik hrvatski posilajući zastupi velike«. Tako će početi dva stoljeća ucviljene Hrvatske (plorantis Croatiae saecula duo) na čijoj će se polovici na hrvatskome jezičnom prostoru, u granicama uspostavljenima ishodom Sisačke bitke (22. lipnja 1593), postupno započeti oblikovati dva književna (pisana) jezika: s kajkavskom osnovicom u habs­bur­škome dijelu hrvatskih zemalja i sa snažnim ­utje­cajem isusovačkoga školstva, a sa štokavskom osnovicom na područjima pod Osmanima i Presvi­ jetlom (Mletačkom Republikom) s odlučujućom ulo­gom franjevaca redodržave Bosne Srebreničke te u Dubrovačkoj Republici. U to će vrijeme, izvan hrvatskih krajeva, ali iz pera hrvatskih autora, svjetlost dana ugledati prvi veći rječnik hrvatskoga (petojezični Dictionarium Šibenčanina Fausta Vrančića objavljen u Mlecima 1595) i prva, latinski pisana gramatika (Institutiones linguae Illyricae Pažanina Bartola Kašića objavljena u Rimu 1604), djela koja su, svim teškoćama usprkos, hrvatski jezik trajno svrstala na filološku kartu Europe.
  Mora se također spomenuti da su se hrvatski ­je­zik i književnost njime pisana dugo morali su­očavati s dvama trojstvima: idiomskim (čakavsko-kaj­kav­sko-što­kavskim) i grafijskim (ćirilično-glago­lji­čno-­la­tiničnim). Razlike iz prve skupine nastojali su u 17. stoljeću prevladati pisci ozaljskoga je­zično-­književnoga kruga oko Petra Zrinskoga i Frana Krste Frankopana, ali su njihova nastojanja naprasno prekinuta nakon neuspjeha urote (1671) i gla­vosijeka njezinih vođa.
  Prva polovica 18. stoljeća, nakon Karlovačkoga (1699) i Požarevačkoga mira (1718), donijet će novi zamah u leksikografiji (objavljeni su rječnici Ardelia della Belle, Franje Sušnika i Andrije Jambrešića te, postumno, Ivana Belostenca), dok će druga po­ lovica donijeti prosvjetiteljstvo, a s njime i bitno fun­kcionalno širenje hrvatskoga jezika obiju osnovica potvrđeno nizom književno nevažnih, ali za učvr­š­će­nje polifunkcionalnosti jezika iznimno važnih djela.
  Konačno, kraj 18. stoljeća donijet će i prvo izravno uplitanje politike u društveni položaj hrvatskoga jezika. Zato među dokumentima o hrvatskome jeziku i njegovome sociolingvističkom položaju posebno mjesto ima jedan u kojemu se hrvatski uopće ne spominje! Naime, kad je budimski sabor na samu početku kratke vladavine (1790–1792) cara i kralja Leopolda II predložio da mađarski jezik postupno postane uredovnim u Ugarskoj i Hrvatskoj, hrvatski su nunciji taj prijedlog otklonili izjavom (Declaratio ex parte nunciorum Regni Croatiae) u kojoj, današnjemu čitatelju neobično, brane i hvale – latinski jezik. Hrvatski nunciji ne traže tada »da se upotreba latinskoga jezika i dalje zadrži u javnim poslovima« samo zbog toga što je latinski stolje­ćima jezik zapadnoeuropske uljudbe i zato posve udomaćen, nego i zbog toga što su svjesni činjenice da Hrvati tada imaju dva podosta različita i u visokome stupnju ustaljena književna jezika: jedan kajkavske osnovice na sjeverozapadnome, a drugi štokavske osnovice na ostalome dijelu hrvatskoga je­zičnog područja. U takvoj situaciji zagovarati hrvatski kao protutežu mađarskomu značilo bi istodobno preuzeti odgovornost za izbor između dviju spomenutih književnojezičnih mogućnosti, a to je iz mnogih razloga tada bilo gotovo nemoguće. Stoga je ko­načna odluka u korist književnoga jezika štokavske osnovice kao općehrvatskoga, u posve drugačijim prilikama, nakon što je uobličena svijest »o hasznovitosti piszanya vu domorodnom jeziku«, donesena gotovo pola stoljeća poslije, u vrijeme hrvatskoga narodnoga preporoda.
  Također u preporodno vrijeme, uglavnom nastojanjem Ljudevita Gaja, riješena su glavna pitanja oko uređenja hrvatskoga latiničnoga slovopisa (grafije). Preporoditelji će iznijeti i pretežit dio tereta u nastojanju da se hrvatskomu prizna status »diplomatičkoga« (=službenoga) jezika namjesto latinskoga, što će prihvatiti i posljednji staleški sabor potkraj 1847. i prvi narodni god. 1848, drugi na početku banovanja Josipa Jelačića, a na temelju 6. točke Narodnih zahtěvanja kojom se tražilo »uvedenje narodnoga jezika u unutarnje i izvanjsko upravljanje kraljevinah naših i zajedno u sve višje i manje učionice«.
  Bachov apsolutizam (1849–1860) odgodio je pro­vedbu spomenutih odluka Hrvatskoga sabora za desetak godina. Gotovo na samome početku apsolutizma skupina hrvatskih, srpskih i slovenskih filologa i književnika održala je u Beču, 28. ožujka 1850. neslužbeni sastanak i na njemu potpisala zaključke poznate kao bečki književni dogovor. Bila je to za suvremenike, pa i u desetljećima poslije, samo ne­važna epizoda, koja je tek od kraja 19. i, navlastito, u 20. st. često mistificirana i proglašavana važnom, pa i povijesnom.
  Tako je stjecajem prilika tek god. 1860, nakon Listopadske diplome i još odlučnije nakon pisma Franje Josipa banu Josipu Šokčeviću od 5. prosinca 1860. (»...naredjujem da hrvatsko-slavonski jezik ima i kod namjesništva i kod banske stolice valjati kao službeni i uredovni, i to u nutarnjoj službi i u obćenju s ostalimi političkimi i službenimi oblast­mi...«), počelo stvarno uspostavljanje hrvatskoga jezika kao »službenoga i uredovnoga«, ali i tada samo za bansku Hrvatsku i Slavoniju, dok će se u drugim dijelovima hrvatskoga jezičnog područja (Vojna gra­nica, Dalmacija, Istra) sociolingvistički položaj hrvatskoga jezika tek nakon toga postupno početi približavati stanju u krajevima pod banskom vlašću. O službenome nazivu službenoga jezika Hrvatski je sabor raspravljao na svome zasjedanju koje je trajalo od 15. travnja do 11. studenoga 1861. Problem je na 13. sjednici (18. svibnja 1861) otvorio Ivan Kukuljević Sakcinski prijedlogom »glede uvedenja narodnog jezika«, o čemu je Sabor vrlo iscrpno raspravljao na svojoj 58. sjednici 10. kolovoza 1861. Iako je za sabor iz 1861. rečeno da je iznimno va­žan jer su na njemu »položeni temelji za novu, modernu Hrvatsku« (J. Šidak), za izbor naziva službenoga jezika to se nikako ne može reći, jer je nakon niza iznesenih prijedloga (narodni, hrvatski, hrvat­ sko-slavonski, hrvatsko-slavonsko-srbski, hrvatsko-srb­ski, hrvatski oli srbski, jugoslovjenski, jugoslavenski) u poznati saborski Članak LVIII. O narodnom jezikuprihvaćen naziv jugoslavenski jezik. Premda je tadanji kancelar Ivan Mažuranić prije negoli je zaključak upućen kralju na odobrenje naziv jezika promijenio u hrvatski, kralj spomenuti saborski za­ključak ipak nije prihvatio, za što glavni razlog po svoj prilici nije toliko bio sam naziv (hrvatskoga!) jezika, koliko pretpostavka da će se tako bitno smanjiti područje upotrebe njemačkoga jezika.
  Kad je u drugoj polovici šezdesetih godina 19. stoljeća prevladalo mišljenje o potrebi dualnoga pre­uređenja Habsburške Monarhije i to ozakonjeno austro-ugarskom nagodbom (1867), pitanje službenoga jezika u Trojednoj Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji ponovno je aktualizirano u vezi s hrvatsko-ugarskom nagodbom (1868) u kojoj se po­ložaj i upotreba hrvatskoga određuju u čak pet članaka (čl. 56–60). Nagodba je ostala temeljnim dokumentom o službenome položaju hrvatskoga jezika sve do kraja Austro-Ugarske Monarhije usprkos brojnim hrvatsko-mađarskim jezičnim nesporazumima koji protkivaju veći dio zadnjih desetljeća u zajedničkoj državi.
  Vrijeme od preporoda prema kraju 19. stoljeća u hrvatskoj se filologiji uobičajeno naziva vremenom filoloških škola jer se u to doba, nerijetko u vrlo žestokim polemikama, oblikovalo nekoliko u koje­ čemu različitih pogleda (»škola«) na izgradnju opće­hrvatskoga standardnoga jezika uz jasno profilira­nje i suprotstavljanje dviju koncepcija njegova pravopisa. Potkraj 19. stoljeća u hrvatskoj su filologiji, uz izravnu pomoć unionističke politike, domi­nantnim pravcem postali hrvatski vukovci, nekriti­čki nasljedovatelji i hvalitelji Vuka Stefanovića Karadžića i Đure Daničića (Franjo Iveković, Ivan Broz, Pero Budmani, Armin Pavić, Tomo Maretić, Vatroslav Rožić). Utjecaj djelatnosti i djelȃ hrvatskih vukovaca protegnuo se duboko u 20. stoljeće i tako izravno, nakon 1918, pripomagao razvoju je­zičnoga unitarizma koji je najjasniji u dvjema ustav­nim odredbama o službenome jeziku (srp­sko-hrvatsko-slovenački!) u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i njezinu produžetku Kraljevini Jugoslaviji. A te će ideje, nakon relativno kratkih i među­sobno u velikoj mjeri različitih epizoda za Banovine Hrvatske (Društvo Hrvatski jezik, Pokret za hrvat­ski književni jezik), Nezavisne Države Hrvatske i avnojske Jugoslavije, bitno utjecati na službe­nu (unitarnu) jugoslavensku jezičnu politiku od po­četka pedesetih do sredine šezdesetih godina 20. stoljeća, tj. od vremena uoči ankete Letopisa Matice srpske i novosadskoga dogovora (1954) do Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (u proljeće 1967), a dijelom sve do poznatoga članka o jeziku u Ustavu SR Hrvatske god. 1974.
  Ali i kad se filmskom brzinom prolazi kroz neprilike što su ih donijele godine i desetljeća netom minuloga stoljeća, ne smiju ostati nespomenute neke važne epizode poput Skerlićeve ankete (1914) i s njom tijesno povezane pojave hrvatskih književnika koji su zagovarali (i prakticirali!) ekavicu kao književni izraz (1915–1928; v. članak »E« A. B. Ši­mića) te prvo unificiranje pravopisa (1928). Nadalje tu su, u drugoj Jugoslaviji, duge polemike oko provedbe zaključaka novosadskoga dogovora i odustajanje Matice hrvatske od njega (1960–1971), pa polemike oko koncepcije zajedničkoga rječnika Matice hrvatske i Matice srpske (1968–1971) uključu­jući i neuspio pokušaj novoga dogovora (4. i 5. siječnja 1969). Spomenuti se svakako moraju i sporovi oko pravoga smisla spomenutoga 138. članka Ustava SR Hrvatske s prijedlozima za njegovu pro­mjenu kao i Zaključci o jezičnoj politici u SFRJ obznanjeni 18. travnja 1986. u Zagrebu na posebnoj sjednici predstavnika tadanjih republičkih i pokrajinskih komiteta SKJ. Toga opširnog, ali jezično i sadržajno nepopravljivo loše sročena dokumenta odmah su se odrekla obojica na sjednici prisutnih kroatista (v. »Danas«, br. 219 i 221 iz god. 1986).
  Napokon, lapidarna formulacija prvoga stavka 12. članka Ustava Republike Hrvatske iz prosinca 1990. s jedne je strane točka na i svih dotadanjih sporova i prijepora, polemika i nesuglasja, a s druge, početak novog i posve drugačijega razdoblja u društvenoj povijesti hrvatskoga (standardnog) jezika.
  Na pragu 20. stoljeća A. G. Matoš je ustvrdio da je »i (hrvatski) jezik produkt naše zemlje kao i mi« i da je »proizvod odnošaja Hrvata prema Hrvatskoj, prema polju, gori, šumi i zraku, prema našim cvjetićima i našim planetima« te da zbog toga »ima sve posebne boje, zvukove, oblike i osobine naše zemlje: buran kao senjska bura, mekan kao dvojnice, zanijet kao procvjetala grana ružmarina, tužan kao kraška udolina, veseo kao tambura i dubok kao mrak naših šuma i tragika našeg mora«. Iako izbor dokumenata o davnoj i nedavnoj prošlosti hrvatskoga jezika svojom glavninom ne daje povoda pjesničkim zanosima, to nikako ne znači da se s tim dokumentima, s njihove poučnosti, nije korisno upoznati.

 2. #172
  Avatar von amerigo

  Registriert seit
  19.10.2011
  Beiträge
  5.017
  Zitat Zitat von hrhrhrvat Beitrag anzeigen
  Also ich selber bin noch auf der Suche nach diesem "Kroatoserbisch/Serbokroatisch" Diese wohl antike Sprache, die man anscheind iwann v. Chr. sprach, konnte mir noch keiner nachweisen bzw. deren Sprecher leben heute nicht mehr.

  Man sagt das sauberste Kroatisch sprechen tatsächlich die Kroaten aus BiH bzw. besser gesagt aus der Herzegowina. Ansonsten bin ich der Meinung in Kroatien spricht man in Slawonien am "saubersten".
  was wohl daran liegt das bosnisch die reinste Sprache der Slawischen Sprache auf dem balkan ist...

  das richtige kroatisch wird in zagreb gesprochen... alles was sauberer ist gleicht dem bosnischen

 3. #173

 4. #174

 5. #175
  Avatar von Stipan

  Registriert seit
  07.01.2010
  Beiträge
  1.140
  Zitat Zitat von hrhrhrvat Beitrag anzeigen
  Also ich selber bin noch auf der Suche nach diesem "Kroatoserbisch/Serbokroatisch" Diese wohl antike Sprache, die man anscheind iwann v. Chr. sprach, konnte mir noch keiner nachweisen bzw. deren Sprecher leben heute nicht mehr.

  Man sagt das sauberste Kroatisch sprechen tatsächlich die Kroaten aus BiH bzw. besser gesagt aus der Herzegowina. Ansonsten bin ich der Meinung in Kroatien spricht man in Slawonien am "saubersten".
  Serbokroatisch gabs inder SFRJ, war Amtssprache und in der Schule hieß das Fach so und zwar inn fast in jeder Teilrepublik. Du schreibst nur dreck diesbezüglich. Oder wie kann man so verblendet sein, dass man einfach nicht kapiert dass es die Amtssprache von SFRJ war. Ob es dir mir oder irgendein anderen gefällt oder nicht ist ne andere Frage. Aber es ist Fakt, dass es Amtssprache war und so in der Schule hieß.

  Und wie definierst du eigentlich sauberes kroatisch? Es gibt drei verschiedenen kroatische Hauptdialekte sto, kaj und cakavski? Wie willst du erstmal unter den Dialekten den saubersten herausfinden? Und dann sollen die bosnische Kroaten am saubersten kroatische reden? Wonach beurteilst du das?

  Nach der Anzahl der Turzismen? Weil von denen haben die bosnischen Kroaten von allen anderen Kroaten am meisten.

  Hör dir mal an wie besonders die alten bosnischen Kroaten reden. Mein komsija dole ima oko 80 godina i kaze uvik mi pricamo turski sa hrvatskim rijecima (scherzhaft gemeint).

  Auf alle Fälle haben wir echt viele Turzismen und auch Wörter, die heute eher als serbisch gelten.

  Naja letztendlich frage ich mich eh woran du die Sauberkeit misst..?

 6. #176
  Avatar von Dissention

  Registriert seit
  25.02.2010
  Beiträge
  10.111
  Wenn man die Entwicklung der Sprachen nicht ignoriert und den einfachen Vergleichstest heute macht, stellt man fest, dass es alles eine Sprache ist.

  Die Sprachen haben sich aus dem Indo-Germanischen entwickelt; Altkirchenslawisch->Kirchenslawisch->Kroatisch Kirchenslawisch + Serbisch Kirchenslawisch & Slawenoserbisch -> serbisch nach Vuk Karadzic bzw. kroatisch nach Ljudevit Gaj welche wiederum im 20. Jhdt langsam verschmolzen. Heute haben wir kaum Unterschiede, deswegen ist es eine Sprache.

 7. #177
  Avatar von Vukovarac

  Registriert seit
  10.06.2011
  Beiträge
  12.756
  ....slawonisch....nicht nur sauber sondern rein ...

 8. #178
  Avatar von DZEKO

  Registriert seit
  09.08.2009
  Beiträge
  55.664
  Zitat Zitat von Legija Beitrag anzeigen
  wie auch immer die türken euer kauderwelsch genannt haben es ist für die linguistik kaum von bedeutung ...............
  Hehe

  uploadfromtaptalk1384797250820.jpg

 9. #179

  Registriert seit
  21.06.2011
  Beiträge
  13.949
  Zitat Zitat von hrhrhrvat Beitrag anzeigen
  Aber es gab nie kroatoserbisch, wir wollen ja nur belehren.
  Serbokroatisch, mali

  Zitat Zitat von hrhrhrvat Beitrag anzeigen
  Also ich selber bin noch auf der Suche nach diesem "Kroatoserbisch/Serbokroatisch" Diese wohl antike Sprache, die man anscheind iwann v. Chr. sprach, konnte mir noch keiner nachweisen bzw. deren Sprecher leben heute nicht mehr.

  Man sagt das sauberste Kroatisch sprechen tatsächlich die Kroaten aus BiH bzw. besser gesagt aus der Herzegowina. Ansonsten bin ich der Meinung in Kroatien spricht man in Slawonien am "saubersten".
  nö, die aus dalmatien sind die echten


  Zitat Zitat von Aviator Beitrag anzeigen
  Ja gibt es,

  in den Bergen du Arsch
  pusti Rakija, bree

  Zitat Zitat von amerigo Beitrag anzeigen
  was wohl daran liegt das bosnisch die reinste Sprache der Slawischen Sprache auf dem balkan ist...

  das richtige kroatisch wird in zagreb gesprochen... alles was sauberer ist gleicht dem bosnischen
  die Kroaten sind die saubersten, die Bosnier entscheidet euch mal.

  Zitat Zitat von BuskoJezero Beitrag anzeigen
  Serbokroatisch gabs inder SFRJ, war Amtssprache und in der Schule hieß das Fach so und zwar inn fast in jeder Teilrepublik. Du schreibst nur dreck diesbezüglich. Oder wie kann man so verblendet sein, dass man einfach nicht kapiert dass es die Amtssprache von SFRJ war. Ob es dir mir oder irgendein anderen gefällt oder nicht ist ne andere Frage. Aber es ist Fakt, dass es Amtssprache war und so in der Schule hieß.

  Und wie definierst du eigentlich sauberes kroatisch? Es gibt drei verschiedenen kroatische Hauptdialekte sto, kaj und cakavski? Wie willst du erstmal unter den Dialekten den saubersten herausfinden? Und dann sollen die bosnische Kroaten am saubersten kroatische reden? Wonach beurteilst du das?

  Nach der Anzahl der Turzismen? Weil von denen haben die bosnischen Kroaten von allen anderen Kroaten am meisten.

  Hör dir mal an wie besonders die alten bosnischen Kroaten reden. Mein komsija dole ima oko 80 godina i kaze uvik mi pricamo turski sa hrvatskim rijecima (scherzhaft gemeint).

  Auf alle Fälle haben wir echt viele Turzismen und auch Wörter, die heute eher als serbisch gelten.

  Naja letztendlich frage ich mich eh woran du die Sauberkeit misst..?
  wahrscheinlich u. a. auch an deren Politischen einstellungen

  aber lass doch bitte mali in ruhe, er ist ja noch sooo Jung und sieht sich als Slowene

 10. #180

  Registriert seit
  28.10.2010
  Beiträge
  15.315
  Zitat Zitat von amerigo Beitrag anzeigen
  was wohl daran liegt das bosnisch die reinste Sprache der Slawischen Sprache auf dem balkan ist...

  das richtige kroatisch wird in zagreb gesprochen... alles was sauberer ist gleicht dem bosnischen
  Junge, was redest du da für einen Quatsch? Bosnisch ist doch voller türkischer Wörter, wie soll bosnisch das reinste kroatisch sein? Hahah genius, erklär mir das mal bitte. Oder bist du der Meinung, dass die Kroaten aus BiH bosnisch reden? Wenn ja, dann bitte aufwachen

  Zitat Zitat von BuskoJezero Beitrag anzeigen
  Serbokroatisch gabs inder SFRJ, war Amtssprache und in der Schule hieß das Fach so und zwar inn fast in jeder Teilrepublik. Du schreibst nur dreck diesbezüglich. Oder wie kann man so verblendet sein, dass man einfach nicht kapiert dass es die Amtssprache von SFRJ war. Ob es dir mir oder irgendein anderen gefällt oder nicht ist ne andere Frage. Aber es ist Fakt, dass es Amtssprache war und so in der Schule hieß.

  Und wie definierst du eigentlich sauberes kroatisch? Es gibt drei verschiedenen kroatische Hauptdialekte sto, kaj und cakavski? Wie willst du erstmal unter den Dialekten den saubersten herausfinden? Und dann sollen die bosnische Kroaten am saubersten kroatische reden? Wonach beurteilst du das?

  Nach der Anzahl der Turzismen? Weil von denen haben die bosnischen Kroaten von allen anderen Kroaten am meisten.

  Hör dir mal an wie besonders die alten bosnischen Kroaten reden. Mein komsija dole ima oko 80 godina i kaze uvik mi pricamo turski sa hrvatskim rijecima (scherzhaft gemeint).

  Auf alle Fälle haben wir echt viele Turzismen und auch Wörter, die heute eher als serbisch gelten.

  Naja letztendlich frage ich mich eh woran du die Sauberkeit misst..?
  Ach so, ihr redet von Amtssprache, aha interessant. Komisch, dass diese Amtssprache heute keiner mehr sprechen kann und früher jedes Dorf anders geredet hat. Komisch, dass ich niemanden kenne, der sagt, er spricht oder sprach kroatoserbisch. Diese Sprache gabs nie, sie wurde nur erfunden und wurde teilweise auf Dokumenten niedergeschrieben. Oder biste der Meinung, dass Slowenen, Mazedonier, etc. auch kroatoserbisch sprachen? Ihr seid einfach nur von a nach b denkende Kleingeister, die ein Stück Papierfetzen zu ernst nehmen. Es tut mir leid, dass ihr eine so kurze Geschichte, die an Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist, so ernst nehmt und sie verteidigen müssen. Verstehe eure komischen Denkweisen nicht.

  Und zu der Frage von Charlie Brown, habe ich nicht ein Mal geschrieben, dass das meine Meinung ist, denn ich weiß es schlichtweg nicht genau. Ich hab von "man" geredet, ok?

  MMn wird in Kroatien, egal wo das stokavische ijekavische "Hoch"kroatisch gerlehrt, egal wo. Falls das nicht stimmt, verbesser mich gerne ruhig, aber laber mich nicht voll mit irgendwelchen dummen Fragestellungen und sags mir einfach, wie es ist.

  MMn wird dieses Kroatisch, was in Schulen gelernt wird, nirgendwo im Alltäglichen gesprochen, auch nicht in ZG, was amerigo sagte. Bei allen meinen Besuchen in Kroatien feil mir das auf und auch die Diaspora aus diesen Regionen reden idR so. In Slawonien benutzt man mMn noch am meisten das ijekavisch gepaart mit dem Fragewort sto/a.

  Das mit BiH finde ich auch seltsam, auch aus deinen genannten Gründen, aber ich habe das schcon desöfteren gehört, kanns mir selber aber auch nicht erklären.

  Edit: Sorry, eine Sache war tatsächlich denitiv falsch von mir. Habe in meinen von dir zitierten Beitrag tatsächlich eine Meinung abgegeben, dass in Slawonien das "sauberste" gesprochen wird. Das finde ich auch weiterhin.

  Zitat Zitat von Dissention Beitrag anzeigen
  Wenn man die Entwicklung der Sprachen nicht ignoriert und den einfachen Vergleichstest heute macht, stellt man fest, dass es alles eine Sprache ist.

  Die Sprachen haben sich aus dem Indo-Germanischen entwickelt; Altkirchenslawisch->Kirchenslawisch->Kroatisch Kirchenslawisch + Serbisch Kirchenslawisch & Slawenoserbisch -> serbisch nach Vuk Karadzic bzw. kroatisch nach Ljudevit Gaj welche wiederum im 20. Jhdt langsam verschmolzen. Heute haben wir kaum Unterschiede, deswegen ist es eine Sprache.
  Zitat Zitat von Jovan Beitrag anzeigen
  Serbokroatisch, mali

  aber lass doch bitte mali in ruhe, er ist ja noch sooo Jung und sieht sich als Slowene
  Serbokroatisch? Warum nicht Kroatoserbisch?

  Wie alt schätzte mich eigentlich?

Ähnliche Themen

 1. Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 23.08.2010, 12:33
 2. Hypo-Prozesse: "Kein Risiko, kein Geschäft"
  Von Emir im Forum Wirtschaft
  Antworten: 1
  Letzter Beitrag: 14.04.2010, 23:44
 3. Serbokroatisch und Russinisch??
  Von TheAlbull im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 75
  Letzter Beitrag: 23.12.2009, 01:26
 4. Serbokroatisch..........
  Von SarayBosna im Forum Geschichte und Kultur
  Antworten: 201
  Letzter Beitrag: 19.09.2008, 12:29
 5. Pravila igre (Doku auf serbokroatisch)
  Von Zurich im Forum Kriminalität und Militär
  Antworten: 0
  Letzter Beitrag: 14.02.2008, 23:35