BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Erweiterte Suche
Kontakt
BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen
Benutzerliste

Willkommen bei BalkanForum - das Forum für alle Balkanesen.
Seite 210 von 442 ErsteErste ... 110160200206207208209210211212213214220260310 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.091 bis 2.100 von 4420

News aus der Republik Nordzypern

Erstellt von TuAF, 01.10.2012, 12:44 Uhr · 4.419 Antworten · 179.916 Aufrufe

 1. #2091
  Avatar von Balta

  Registriert seit
  14.07.2014
  Beiträge
  7.007
  DocGonzo lan bu amk ne yaziyorsunuz. Kürt geldi iran milliyetcisi cikti simdi türklerin arasinda fitne cikarmaya calisiyor dont feed the troll.

 2. #2092
  Avatar von Cypriot

  Registriert seit
  20.12.2014
  Beiträge
  3.822
  Sen ne konuşuyorsun Balta ? Benimle adam gibi konuş.. ben ne Gonzoyum ne kürt ne iran milliyetçisi, ben bir Kıbrıslı Türküm ve vatanımın geleceğini ve bağımsızlığını düşünüyorum.

 3. #2093
  GLOBAL-NETWORK

  Beitrag Güney Kıbrıs Rum kesiminden büyük saygısızlık

  58904373_Apostolos_Andreas_Manastiri.jpg

  Rumlar, Apostolos Andreas Manastırı 'nda yapılan restorasyon çalışmalarında bir skandala imza attı. Rum yetkililer, 4 sahabe mezarı nın bulunduğu yeri yeni projede de yol ve otopark olarak belirledi. Urve Bin Sabit’in mezarı ise tamamen kapatıldı

  Ku­zey Kıb­rı­s’­ın Dip­kar­paz böl­ge­sin­de bu­lu­nan Apos­to­los An­dre­asma­nas­tı­rı, Yu­na­nis­tan Pat­ras Üni­ver­si­te­si­’nin yü­rüt­tü­ğü pro­je ile 3 yıl­lık bir res­to­ras­yon sü­re­ci­ne alın­dı. Zi­ya­re­te ka­pa­tı­lan ma­nas­tı­rın av­lu­su ve bah­çe­sin­de bu­lu­nan 5 sa­ha­be me­za­rı pro­je­ye da­hil edil­me­di.
  Res­to­ras­yon­la be­ra­ber 1960’a ka­dar Kıb­rıs Türk hal­kı­nın zi­ya­ret ettiği Ur­ve Bin Sa­bit ve di­ğer 4 sa­ha­be­nin me­za­rı ta­ma­men yok edi­li­yor. Ko­nuy­la ala­ka­lı ola­rak aka­de­mis­yen­ler Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği ve Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’na sa­yı­sız şi­ka­yet­te bu­lun­du. An­cak ne KKTC Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ne de Türk Bü­yü­kel­çi­li­ği konuya il­gi gös­ter­di.

  3 YIL SÜ­RE­CEK ÇA­LIŞ­MA

  Or­to­doks­lar'ın önem­li hac mer­kez­le­rin­den bi­ri olan Apos­to­los An­dre­as Ma­nas­tı­rı'nda­ki res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­na ey­lül ayın­da baş­lan­dı. 3
  yıl­da ta­mam­lan­ma­sı plan­la­nan ma­nas­tı­rın res­to­ras­yon pro­je­si­ni Yu­na­nis­ta­n’­da­ki Pat­ras Üni­ver­si­te­si ha­zır­la­dı. Türk ve Rum li­der­le­rin ka­ra­rıy­la Bir­leş­miş Mil­let­ler Kal­kın­ma Prog­ra­mı (UNDP) ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­ra, KKTC’­de­ki sa­ha­be­ler­le il­gi­li bi­lim­sel ça­lış­ma­lar ya­pan Tür­ki­ye­’den ve KKTC’­den aka­de­mis­yen­ler de da­hil ol­mak is­te­di.

  İN­Gİ­LİZ HA­Rİ­TA­SIN­DA VAR

  Si­nop Üni­ver­si­te­si­’n­den Yrd. Doç. Dr. Gök­çe Yük­se­len Pe­ler ve Gir­ne Ame­ri­kan Üni­ver­si­te­si­’n­den Ze­ki Ak­çam, 1883'te İn­gi­liz­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan dö­ne­me ait ha­ri­ta­yı gös­te­ren 5 sa­ha­benin­ me­za­rının da ça­lış­ma­la­da da­hil edil­me­si­ni ta­lep etti. İki aka­de­mis­yen, el­le­rin­de bu­lu­nan so­mut de­lil­le­ri res­to­ras­yon ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten ko­mis­yo­na sun­du. An­cak, aka­de­mis­yen­le­re ke­sin bir dil­le pro­je­ye da­hil edil­me­ye­cek­le­ri bil­di­ril­di. UNDP, res­to­ras­yon sı­ra­sın­da izin­siz bir şe­kil­de pro­je ala­nı­na gi­re­cek aka­de­mis­yen­le­rin tu­tuk­la­na­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

  Rum yet­ki­li­ler 4 sa­ha­be me­za­rı­nın bu­lun­du­ğu ye­ri ye­ni pro­je­de de yol ve oto­park ola­rak be­lir­le­di. Ur­ve Bin Sa­bi­t’­in me­za­rı ma­nas­tı­ra bi­ti­şik olan me­za­rı­nın cam­la­rı ve ka­pı­la­rı ta­ma­men ka­pa­tıl­dı.

  Türk makamları Türkler’i engelledi

  KKTC’den ve Türkiye’den bazı üniversiteler projeye dahil olmak için Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve UNDP’ye başvurdu. UNDP ve Patras Üniversitesi, projeye Cumhurbaşkanlığı ve Vakıflar’dan birer kişi alınabileceğini ve sahabe mezarlarıyla inceleme yapabileceği bildirdi. Konuyla ilgli çalışmalar yapan akademisyenlerin projeye dahil edilmemesi dikkat çekti.

  900 YIL ÖNCEKİ ESERDE DE YER ALIYOR

  Sahabe mezarlarıyla alakalı çalışmalarını sürdüren akademisyenler üç farklı Arap kroniklerinde de sahabelere ait bilgilerin yer aldığını tespit etti. 1174 yılında adaya gelen, müfessir Arap alim Herevi’nin Kitab-ü Ziyaret eserinde de sahabe Urve Bin Sabit’in mezarının Apsotolos Andreas Kilisesi’nin içinde olduğu belirtiliyor. Herevi’nin eserinin orijinali bugün Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.

  ‘Papazlar sahabe mezarını duvarla kapattı’

  Ma­nas­tırda sa­ha­be me­za­rı­nı geç­miş­te de­fa­lar­ca zi­ya­ret eden Kıb­rıs­lı Türk Zeh­ra Bil­lur, 1950'li yıl­lar­da bir okul ge­zi­si için Dip­kar­paz'a git­tik­le­ri­ni bu­ra­da da ma­nas­tı­ra zi­ya­ret­te bu­lun­duk­la­rı­nı an­lat­tı.

  Billur, ma­nas­tırı son ziyaretinde ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Kü­çük­lü­ğüm­de gör­dü­ğüm maz­gal­dan tek­rar bak­mak is­te­dim. Pa­pa­zın gü­nah çı­kar­dı­ğı ye­re git­ti­ğim­de o pen­ce­re­yi ta­ma­men bir du­var­la ka­pat­tık­la­rı­nı gör­düm, pa­paz oda­sı­na gir­di­ğim için ba­na kızdı."


  İngiliz haritasında da yer alan sahabe mezarlarından birinin üzerinde otopark bulunuyor.  Kaynak: Samanyolu Online

 4. #2094
  Avatar von ZX 7R

  Registriert seit
  31.01.2012
  Beiträge
  30.219
  ^^ man kann, oder besser ich kann bei türkisch so herrlich mitdiskutieren.

 5. #2095
  GLOBAL-NETWORK
  Zitat Zitat von ZX 7R Beitrag anzeigen
  ^^ man kann, oder besser ich kann bei türkisch so herrlich mitdiskutieren.
  Die Nachricht handelt von der Restauration des "Apostolus Andreas" Manastirs,konkret gesagt wollen Griechische Zyprioten auf dem Grab von 4 "Sahabas" ein Parkhaus sowie eine Strasse errichten,dies wurde entsprechend in den Projekten vermerkt.Zypriotische Priester sollen bereits angefangen haben die Pilgerstätten bzw Grabstätten der Sahaba "zuzumauern".Unten ist das Foto von einer Englischen Map zu sehen,auf denen die Gräber deutlich verzeichnet sind.Anscheinend versucht man wieder bewusst zu Provozieren.

 6. #2096
  Avatar von Cypriot

  Registriert seit
  20.12.2014
  Beiträge
  3.822
  Sorry, aber Samanyolu ist für mich keine Quelle, sondern wie immer Hetze gegen die türkische Regierung oder jetzt gegen die nordzyprische. Hat das ganze auch andere Quellen (außer vielleicht noch Zaman) ?

 7. #2097
  GLOBAL-NETWORK

  Beitrag

  Zitat Zitat von TurkishCypriot Beitrag anzeigen
  Sorry, aber Samanyolu ist für mich keine Quelle, sondern wie immer Hetze gegen die türkische Regierung oder jetzt gegen die nordzyprische. Hat das ganze auch andere Quellen (außer vielleicht noch Zaman) ?
  Nun dann würde ich folgendes vorschlagen: Kauf dir ein Ticket und fliege hin und überzeuge dich selbst von der lage,wenn du kein Vertrauen in die Medien hast und ihnen Generell unterstellst,das sie nur aufs Hetzen aus sind dann ist das dein Problem.Und nebenbei interessiert es mich nicht was für dich eine Quelle ist und was nicht.Schon Einfallslos genug von der Regierung gewesen,einst Ungebildete und entschuldigt den Ausdruck,Anatolische Ziegenhirten wie dich,über deren Abstammung man heute noch Spekuliert (Kurden,Perser,Armenier) zu nehmen und dort einzugliedern.Dann besitzt du sogar noch die Unverschämtheit die einstigen Helden,die euch Ziegenfickern zur Hilfe kamen als "Karasakal" usw zu bezeichnen und zu beleidigen,die Europäische Luft scheint euch "Kıros" nicht gut zu bekommen.Es ändert NICHTS an eurer Ausgangslage.Einmal Kıro immer Kıro! 8. #2098
  Avatar von Afro

  Registriert seit
  30.03.2013
  Beiträge
  4.871
  Zitat Zitat von GLOBAL-NETWORK Beitrag anzeigen
  Die Nachricht handelt von der Restauration des "Apostolus Andreas" Manastirs,konkret gesagt wollen Griechische Zyprioten auf dem Grab von 4 "Sahabas" ein Parkhaus sowie eine Strasse errichten,dies wurde entsprechend in den Projekten vermerkt.Zypriotische Priester sollen bereits angefangen haben die Pilgerstätten bzw Grabstätten der Sahaba "zuzumauern".Unten ist das Foto von einer Englischen Map zu sehen,auf denen die Gräber deutlich verzeichnet sind.Anscheinend versucht man wieder bewusst zu Provozieren.
  Wieso provozieren?
  das ist keine Provokation, das Parkhaus und die Straße werden gebraucht.

 9. #2099

  Registriert seit
  12.09.2014
  Beiträge
  705
  @Global-Network

  adam gibi konus. dürüst ol, mal

 10. #2100
  Avatar von kewell

  Registriert seit
  06.06.2011
  Beiträge
  8.365
  Zitat Zitat von TurkishCypriot Beitrag anzeigen
  Sen ne konuşuyorsun Balta ? Benimle adam gibi konuş.. ben ne Gonzoyum ne kürt ne iran milliyetçisi, ben bir Kıbrıslı Türküm ve vatanımın geleceğini ve bağımsızlığını düşünüyorum.
  aldirma onlarla ayni fikirde olmayan herkesi kürt saniyor bunlar

Ähnliche Themen

 1. Nordzypern wählt Nationalisten
  Von Caesarion im Forum Politik
  Antworten: 81
  Letzter Beitrag: 15.02.2015, 22:31
 2. 26 Jahre Türkische Republik Nordzypern
  Von Kelebek im Forum Aussenpolitik
  Antworten: 13
  Letzter Beitrag: 16.11.2009, 08:07
 3. Die türkische Republik Nordzypern
  Von Popeye im Forum Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt
  Antworten: 40
  Letzter Beitrag: 21.03.2009, 23:10
 4. Die türkische Republik Nordzypern
  Von Popeye im Forum Rakija
  Antworten: 1
  Letzter Beitrag: 10.11.2008, 15:46
 5. Antworten: 99
  Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:04