Rije? je o ?etiri najmodernija linearna akceleratora te tri CT simulatora sa sustavima za 3D planiranje radioterapije i dozimetriju, koji su namijenjeni onkološkim radioterapijskim klinikama u KBC-u Rijeka, KBC-u Zagreb i KB-u Osijek.

Weiterlesen...