Deli?, Maras, Kokalovi? i Juri? još su izvan pogona, no o?ekuje se uskoro njihov povratak na travnjake.

Weiterlesen...