Predloženim kodeksom utvr?ena su eti?ka na?ela i standardi u ponašanju gradona?elnika i njegovih zamjenika, predjednika i ?lanova Gradskog vije?a, njegovih radnih tijela i vije?a mjesnih odbora.

Weiterlesen...