Mislav Blagojevi?, ?lan kliza?kog kluba Mondo, osvojio je drugo mjesto na me?unarodnom natjecanju Dragon trophy, koje je održano u Ljubljani, u kategoriji Novices boys.

Weiterlesen...