Chào CácB?n,

Tr?i qua bao nhiêu thang tr?m, b?ngv?n kinh nghi?m c?a m?t lão làng. MU Online luôn bi?t cách t?o nên nh?ng s? d?t phá vào các th?i di?m quy?t d?nh. Có th? nói, dây là bu?c chuy?n mình vô cùngtáo b?o cho làng MU Online nu?c nhà nói chung và v?i d?i ngu ban qu?n tr? chúng tôi nói riêng, sau nh?ng bu?c c? g?ng th? nghi?m v?i nh?ng b?n patch d?u tiênc?a phiên b?n Season 6.3cu?i cùng dã hoàn thi?n sau m?t th?i gian dài chu?n b? k? lu?ng. Nay Ban Di?u Hành MU Viettel xin ra m?t phiên b?nSeson 6.3 Full 3Dhoàn toàn m?i m? v?i nh?ng tính nang d?c dáo, nh?ng v?t ph?m hoàn h?o, nh?ng skill hoàn toàn m?i l? và thú v? s? dem l?i cho nh?ng chi?n binh ua thích phiêu luu m?t tr?in ghi?m d?y huy?n ?o du?c kh?c h?a trong phiên b?n Seson 6.3 Full 3D này.

MU VIETTEL v?i sever m?i mang tên "VIETTEL" du?c d?u tu k? lu?ng, du?c "ch?i chu?t" không ch? v?i v? tô bóng bên ngoài,mà còn dánh b?t du?c v? d?p k? bí và ti?m ?n bên trong game. Nh?ng di?u gì du?cg?i là bí m?t? Có nh?ng di?u mà d?n c? nh?ng game th? lâu d?i trung thành c?agame MU Online chua bi?t? Bí m?t s? d?n d?n du?c hé m?.MU VIETTEL - HÃY CHOI THEO PHONG CÁCH C?A B?N

NÓI KHÔNG V?I WEBSHOP

NÓI KHÔNG V?I ITEM L?U

NÓI KHÔNG V?I HACK ,BUG...

Close beta : 20h12 ngày 20 tháng 12 nam 2012

OPEN : 14h00 ngày 22 tháng 12 nam 2012

Thông tin Server :

- Trang ch? : Game Mu , Ex700, Ex702, Ex703, Mu Online 2012, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2011 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7, ( mu-viettel.net )
- Trang qu?n lý : Game Mu , Ex700, Ex702, Ex703, Mu Online 2012, Mu Online , Mu Hay Nhat , Mu Online 2011 , Mu Dong Nguoi Choi , Mu Mien Phi , Mu Hot Nhat , Mu Vip , Mu Choi Lau Dai , Mu Season 6 , Mu Season 7, ( home.mu-viettel.net )
- Di?n dàn : http://diendan.mu-viettel.net ( diendan.mu-viettel.net )
- Phiên b?n : Season 6.3 Full 3D
- Du?ng truy?n : 1 Gbps
- Data center : T?i VDC Vi?t Nam
- AntiHack : Do chính Mu Viettel cung c?p


Gi?i thu?ng khi tham gia Mu Viettel.

1.Gi?i thu?ng Close Beta

- Gi?i nh?t : 1 Wing 2 + 11 Luck + 5% MNL + Op 28 ( theo ch?ng t?c )
- Gi?i nhì : 1 Wing 2 + 9 Luck + 5% MNL ( theo ch?ng t?c )
- Gi?i ba : 1 Vu khí + 9 + 1 Option ( tùy ch?n )

2. Gi?i thu?ng Open Beta

**Gi?i theo Top 1 2 3 :

- Gi?i nh?t : 500.000 VND ( có th? chuy?n ATM ho?c th? DT )
+ Set Item + 14 + + Luck + 1 Option ( t? ch?n ) + Op 28

- Gi?i nhì : 300.000 VND ( có th? chuy?n ATM ho?c th? DT )
+ Set Item + 13 + + Luck + 1 Option ( t? ch?n ) + Op 20

- Gi?i ba : 200.000 VND ( có th? chuy?n ATM ho?c th? DT )
+ Set Item + 11 + + Luck + 1 Option ( t? ch?n ) + Op 16

**Gi?i thu?ng theo Ch?ng T?c ( l?y Top 1 c?a m?i ch?ng t?c )
( Yêu c?u ph?i có Reset t?i da là xxx )

- Gi?i Gcoin :
+ 50.000 Gcoin

- Gi?i Item :
+ 1 Wing 3 + 12 + Luck + 1 Option + Op 28

CAM K?T T? PHÍA BQT

KHÔNG WEBSHOPS.

KHÔNG BÁN ITEMS NGOÀI.

SERVER ONLINE ?N Ð?NH B?O TRÌ 22H30 Ð?N 23H00 HÀNG NGÀY.

Luôn l?ng nghe ý ki?n và h? tr? Game Th? nhi?t tình

X? lý , gi?i quy?t tri?t d? các v?n d? gian l?n , và các v?n d? liên quan khác

SERVER G?M 8 SUB du?c phân b? chuyên nghi?p ( Có Server cho Công Thành Chi?n và t? ch?c Event )

Mu Viettel MANG D?Y D? TÍNH NANG C?A 1 MU SS6 6.3 FULL.CH? LU?C B? DI NH?NG TH? KHÔNG C?N THI?T.

V?t Ph?m trong Game gi? giá tr? cao , toàn b? Item d?u t? ki?n t? san boss , Event...

D?C BI?T EVENT L?N NH?T D?I CHI?N BANG H?I , CÔNG THÀNH CHI?N,VÀ CÓ VÙNG D?T RIÊNG GIÀNH CHO GUILD

Sau dây là so lu?c v? tính nang n?i b?t c?a c?m máy ch? "Viettel":

1. H? th?ng t? dánh và t? nh?t d? ( Auto Ingame )

- H? th?ng Auto du?c tích h?p s?n trong game giúp b?n có th? v?a choi MU v?a lu?t Web, choi flash game,... m?t cách d? dàng. Song vi?c nh?t zen và v?t ph?m không còn quá khó khan v?i tính nang Auto nh?t Item nh?m m?c dích là ph?c v? t?i uu nh?t cho game th? và t?o c?m giác tho?i mái khi tham gia trò choi.2. H? th?ng Items Ancient :

- T? khi d?n v?i phiên b?n phiên b?n 6.1 , các chi?n binh dã t?ng tr?i nghi?m nh?ng món d? Hoàng Kim. ? phiên b?n phiên b?n 6.3, WebZen ti?p t?c c?p nh?t 14 set Item Th?n dành cho 7 Class, các game th? có th? tha h? ch?n nh?ng Set Item th?n ung ý v?i nh?ng tính nang h?t s?c h?p d?n.3. H? th?ng k? nang (Master Skill)

- ? phiên b?n 6.2, game th? dã du?c tr?i nghi?m thi?t k? hoàn toàn m?i c?a K? nang Master. V?i phiên b?n 6.3 này, Webzen ti?p t?c c?p nh?t thêm b?ng Master SKill cho ch?ng t?c Thi?t Binh. Dây có l? là tinh vui cho nhung ngu?i yêu thích ch?ng t?c Thi?t Binh.D?c bi?t các b?n DK s? có thêm Skill Master gây Choáng và các class d?u có thêm các tính nang Skill m?i.

4. H? th?ng c?ng hu?ng Item

- Khi s? d?ng h? th?ng này b?n có th? ghép 2 món d? v?i nhau t?o ra 1 Item kh?ng. D? s? d?ng tính nang này b?n c?n có d? 100 di?m PC points. Vi?c tiêu di?t nh?ng con Boss trong game s? mang l?i cho b?n di?m PC point,

5 . Tính nang K?t h?p ng?c.

-H? th?ng k?t h?p ng?c là m?t tính nang không xa l? d?i v?i game th?.Tuy nhiên ? Season 6.3, ngoài Ng?c U?c Nguy?n và Ng?c Tâm Linh nh?ng viên Ng?c và Dá khác các b?n v?n có th? k?t h?p bình thu?ng.

MU VIETTEL !