Kredit za pripremu turisti?ke sezone namijenjen je gra?anima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih ili turisti?kih kapaciteta. Mogu?e ga je realizirati u iznosu do 15 tisu?a eura u kunskoj protuvrijednosti .

Weiterlesen...