Hrvatski parketari, osim prodaje na tržištima zemalja Beneluksa i Skandinavije, o?ekuju i konkretne isporuke parketa i na druga europska tržišta. Hrvatska je po isporu?enoj koli?ini parketa tre?i dobavlja? EU.

Weiterlesen...