Maria Vittoria Longhitano (35) sa Sicilije, profesorica u jednoj ustanovi u Milanu, bit ?e prva Talijanka zare?ena za sve?enicu u Italiji. Ne u katoli?koj, ve? u anglikanskoj crkvi.

Weiterlesen...