Mi­ni­star za na­u­ku Boži­dar ?eli? izjavio je da je izdvojeno 20 mi­li­o­na evra za po­vra­tak ne­kih naših poznatih stru?njaka iz inostranstva.

On je izrazio nadu da ?e stru?njaci sa sobom do­ne­ti pro­jek­te i do­ve­sti vi­so­ko­teh­no­loške kom­pa­ni­je i najavio da ?e u 4 go­di­ne Sr­bi­ja u is­traži­va?e, pro­gra­me i opre­mu uloži­ti 800 mi­li­o­na evra.Weiterlesen...