Ministarstvo kulture podnelo 238 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog nepostupanja po zahtevu za pristup informacijama od javnog zna?aja, piše Danas.

Organi za prekršaje u Srbiji su u 124 slu?aja rešili da kazne prekršioce. Raspon kazni je bio od 3.000 do 25.000 dinara, što zna?i da nikada nije izre?ena maksimalna nov?ana kazna protiv odgovornog u organu javne vlasti od 50.000 dinara.Weiterlesen...