Generalni sekretar UN-a traži nove skupove o nukelarnoj bezbednosti, kako bi se oja?ali napori za spre?avanje terorista da do?u u posed nukelarnih materijala.

Iako je Me?unarodona konvencija o suzbijanju akata me?unarodnog terorizma usvojena u Generalnoj skupštini UN-a još pre pet godina, samo 65 država, jedva tre?ina ?lanica UN-a, ratifikovala je tu konvenciju, podsetio je Ban Ki Mun u?esnike samita o nuklearnoj bezbednosti u Vašingtonu. "Daleko je to od zadovoljavaju?eg", ocenio je on.Weiterlesen...