U Srbiji i svetu danas se obeležava prvi Svetski dan socijalne pravde, posve?en smanjenju siromaštva, socijalnoj integraciji i pravu na rad.

Obeležavanje Svetskog dana treba da doprinese unapre?enju borbe me?unarodne zajednice protiv siomaštva, promociji prava na rad, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi i socijalne pravde za sve.Weiterlesen...