Vlada Srbije ?e pomo?i doma?im preduze?ima u nastupima na tržištima zemalja bivše Jugoslavije, poru?io je ministar ekonomije Mla?an Dinki?.

On je na skupu privrednika iz regiona koji je organizovala Srpska asocijacija menadžera naveo da bi prva investicija u kojoj bi doma?a preduze?a mogla da ra?unaju na finansijsku pomo? države mogla bi da bude kupovina Luke Bar.Weiterlesen...