Premijer Republike Srpske Milorad Dodik slaže se sa ocenom Olija Rena da BiH ne može da u?e u EU kao kvazi protektorat.

Dodik podse?a da Republika Srpska odavno traži zatvaranje kancelarije visokog predstavnika me?unarodne zajednice (OHR). Što se ti?e ustavnih reformi, Dodik ponavlja da ih ne?e biti na štetu Republike Srpske. Sarajevo ne može da koristi evropske integracije kao izgovor za oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj kroz ustavne reforme, kaže Dodik za B92.Weiterlesen...