Predlog izmena Ustava BiH predvi?a predsednika i dva potpredsednika, vladu i premijera s oja?anim ingerencijama i ve?i broj poslanika u oba doma parlamenta.

Taj dokument, koji je uru?en liderima politi?kih stranaka u BiH, sa?inili su predstavnici Evropske unije i SAD. Predsednik i dva potpredsednika BiH, prema tom dokumentu ne smeju da budu iz istog konstitutivnog naroda i ne bili birani direktno na izborima, ve? bi o njihovom izboru glasali poslanici Predstavni?kog doma Parlamentarne skupštine BiHWeiterlesen...