Stru?njaci tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije „Greko“ po?eli su danas evaluaciju stanja u oblasti finansiranja politi?kih partija u Srbiji.

U Agenciji za borbu protiv korupcije je re?eno da su stru?njaci „Greka“ stigli u ?etvorodnevnu posetu Srbiji 26. aprila, i da su u prva dva dana obavili evaluaciju koja se odnosi na tretiranje korupcije u krivi?nom zakonodavstvu.Weiterlesen...