Ministar Ivica Da?i? kaže da policija još istražuje okolnosti pod kojima je poginuo žandarm Zoran Šukovi? koji je bio u obezbe?enju jedne zašti?ene osobe.

"Svi detalji se ispituju jer, imaju?i u vidu neka ranija iskustva, želimo da damo jasan odgovor da li je u pitanju saobra?ajna nesre?a ili možda ovaj slu?aj ima elemenata krivi?nog dela koji ima odre?enu namenu", rekao je on.Weiterlesen...