Guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelaši?, rekao da je informisan da su svi ministri u Vladi protiv pove?anja plata u javnom sektoru.

"Sporazum Vlade Srbije i Me?unarodnog monetarnog fonda podrazumeva da suma zarada za isplate plata budžetskih korisnika i penzija u 2010. godini ostane nepromenjena", rekao je Jelaši? novinarima povodom zahteva zaposlenih u javnim preduze?ima da im zarade budu pove?ane.Weiterlesen...