Obrad Kesi?, analiti?ar iz Vašingtona, kaže da ?e usvajanje deklaracije o Srebrenici biti pozdravljeno na Zapadu, ali da može da oteža položaj Republike Srpske.

Mediji saznaju da deklaraciju o Srebrenici navodno pišu ?lanovi pravnog tima koji su Srbiju zastupali pred Me?unarodnim sudom pravde u Hagu, u procesu po tužbi BiH. Analiti?ar Obrad Kesi? kaže za B92 da da bi odluka o usvajanju deklaracije, mogla da nai?e na dobar prijem u me?unarodnoj zajednici, ali da bi istovremeno mogla da bitno da oteža položaj RS.Weiterlesen...