U Pe­kin­gu je pot­pi­san pro­to­kol ko­ji ?e omo­gu­?i­ti pot­pi­si­va­nje ko­mer­ci­jal­nog ugo­vo­ra o revitalizaciji Termoelektrane „Ko­sto­lac”.

Pro­to­kol su, u pri­su­stvu mi­ni­stra ru­dar­stva i ener­ge­ti­ke Pe­tra Škun­dri­?a, pot­pi­sa­li Dra­go­mir Markovi?, general­ni di­rek­tor EPS-a, Dra­gan Jo­va­no­vi?, di­rek­tor Ter­mo­e­lek­tra­ne „Ko­sto­lac”,i ?a Dži­?ang, predsednik ki­ne­ske kom­pa­ni­je CMEC.Weiterlesen...