Prema strana?kim podacima, više od 1,3 miliona gra?ana Srbije zvani?no su ?lanovi neke od parlamentarnih stanaka, ali se procenjuje da su te brojke "naduvane".

Ve?ina partija, naime, nema mehanizme provere "vernosti" ?lanstva, pa ni same stranke - a javnost još manje - ne mogu sa sigurnoš?u da potvrde ta?an broj ?lanstva.Weiterlesen...