U Beogradu se održava najve?a me?unarodna konferencija osoba sa distrofijom, ?iji je cilj bolje le?enje i bolja socijalizacija osoba sa distrofijom u Srbiji.

U Savezu distrofi?ara nadaju se i da ?e skup obezbediti saradnju naših klinika sa medicinskim stru?njacima iz vode?ih evropskih instituta. Predstavnici udruženja distrofi?ara iz 14 evropskih zemalja okupili su se u Beogradu na najve?em me?unarodnom skupu posve?enom medicinskim i socijalnim dostignu?ima u oblasti neuromiši?nih oboljenja.Weiterlesen...