Zdravstveni savet Srbije konstituisan je danas, kao najviše stru?no i savetodavno telo koje ?e se starati o razvoju sistema zdravstvene zaštite.

Zdravstveni savet brinu?e i o zdravstvenom osiguranju kao i o njihovom uskla?ivanju sa evropskim i me?unarodnim standardima. Zdravstveni savet Srbije predstavlja potpuno novu instituciju u našem zdravstvenom sistemu.Weiterlesen...