U Novom Sadu je osnovan Konzorcijum proizvo?a?a sirovog mleka sa ciljem da organizovano nastupa prema otkupljiva?ima.

"Na ovaj na?in bi se stvorili ekonomski uslovi da proizvo?a?i sirovog mleka ne posluju sa gubitkom i da se obezbedi stabilno snabdevanje tržišta mlekom i mle?nim prera?evinama", navedeno je u Ugovoru o konzorcijumu, koji je danas zaklju?en.Weiterlesen...