Srbija trenutno traga za više od 150 gra?ana Kosova za kojima je raspisala me?unarodne poternice pod sumnjom da su po?inili ratne zlo?ine.

Me?u njima su i neki kosovski zvani?nici. Kordinator za odnose sa javnoš?u u Tužilastvu za ratne zlo?ine Jasna Šar?evi? navela je da je taj broj uklju?uju?i i period pre 2000. godine nesto ve?i i da je to Tužilaštvo pokrenulo inicijativu da se ti podaci revidiraju.Weiterlesen...