Me?unarodni dan za podršku žrtvama torture bi?e obeležen danas u Srbiji plesno-muzi?kim perfomansom "Zajedno protiv torture" na Kalemegdanu.

Srbija je me?u državama potpisnicama. Konvencija definiše torturu kao "namerno nanošenje jakog mentalnog ili fizi?kog bola i patnje od strane službenog lica, ili uz njegov pristanak, u odre?enu svrhu".Weiterlesen...