U?enici Matemati?ke i Ra?unarske gimnazije osvojili su na olimpijadama matemati?ara i fizi?ara u Nema?koj i Meksiku ukupno 10 medalja.

Time su od po?etka održavanja takvih takmi?enja ostvarili najbolji rezultat Srbije do sada.Weiterlesen...