Nedozvoljeno pitanje "planirate li porodicu" neprolazna je prepreka prilikom zapošljavanja, ali žene se ustru?avaju da prijave diskriminaciju, piše "Politika".

"Nijedan poslodavac nema prava da postavlja pitanja koja zadiru u privatnu sferu života – od onih koja se ti?u emotivnog, bra?nog i porodi?nog statusa i planova u vezi sa budu?noš?u, preko pitanja koja se ti?u seksualne, politi?ke i religijske orijentacije", objašnjava Zorica Mrševi?, pomo?nik zaštitnika gra?ana za rodnu ravnopravnost.Weiterlesen...