Policija spremna za primenu novog Zakona o bezbednosti saobra?aja, a do po?etka njegove primene u decembru bi?e sprovedena edukativna kampanja u medijima.

Na?elnik Odeljenja za kontrolu i regulisanje saobra?aja Uprave saobra?ajne policije Vladimir Rebi? kaže da su zakonom spredvišene mogu?nosti za dodatno opremanje saobra?ajne policije, a u slede?ih pet meseci predstoji edukacija policajaca.Weiterlesen...