Najviše prose?ne zarade u septembru imali su zaposleni u Novom Beogradu 48.636 dinara, dok su najniža primanja imali zaposleni u Beloj Palanci 14.267 dinara.

Prema podacima Republi?kog zavoda za statistiku, posmatrano po delatnostima, najve?e plate imali su zaposleni u finansijskom posredovanju - 74.157 dinara, a najmanje zaposleni u proizvodnji radio, TV i komunikacione opreme - 12.429 dinara.Weiterlesen...