Izvršni odbor NBS odlu?io je danas, da referentnu kamatnu stopu pove?a sa osam na 8,5 odsto.

Pove?avaju?i stepen restriktivnosti monetarne politike, Izvršni odbor je imao u vidu da su neki od rizika vezanih za uticaj lošije poljoprivredne sezone na rast cena hrane na doma?em i medjunarodnom tržištu.Weiterlesen...