Predsednik Srbije i ministri poru?ili su da pove?anja plata u javnom sektoru ne?e biti do druge polovine godine. Dinki? kaže da se ne?e popustiti zahtevima.

Kako bi dali ?vrst odgovor na pritiske koji dolaze iz javnih preduze?a, bilo je potrebno da za sto sednu predsednik Srbije, premijer i tek nekoliko vode?ih ministara Vlade Srbije. Oni su nezvani?no, putem medija, poru?ili da pove?anja plata u javnom sektoru ne?e biti bar do druge polovine 2010-te.Weiterlesen...