Komisija za zaštitu konkurencije saopštila je da na tržistu te?nog naftnog gasa ne postoji dogovor o ceni izme?u konkurenata.

"Na osnovu razgovora sa velikim brojem u?esnika na tržištu, kao i sa predstavnicima relevantnih institucija i do sada prikupljene dokumentacije Komisija nije mogla da utvrdi postojanje dogovora o ceni“, navodi se u izveštaju Komisije. Uvr?eno je, me?utim, da se cene uskla?uju sa cenama koje utvrdi “Naftna industrija Srbije – te?ni naftni gas“ (NIS TNG).Weiterlesen...