Upravni odbor Naftne industrije Srbije usvojio je izveštaj revizora kojim je utvr?en gubitak u poslovanju preduze?a tokom 2008. godine od osam milijardi dinara.

U saopštenju NIS-a navodi se da je Upravni odbor jednoglasno potvrdio rezultate poslovanja za 2008. i izveštaj nezavisnog revizora. "To u formalno-pravnom smislu nije odluka koja je stupila na snagu, ve? taj predlog Upravnog odbora treba da potvrdi skupština preduze?a koja ?e biti održana u dogledno vreme", kaže ?lan Upravnog odbora NIS-a Dušan Petrovi?.Weiterlesen...