Gradski Sekretarijat za de?ju zaštitu usvojio je na sastanku sa aktivima direktora predškolskih ustanova, odluku o novom radnom vremenu vrti?a od 07 do 18 sati.

"Sagledavaju?i realne potrebe roditelja odlu?ili smo da predškolske ustanove ubudu?e rade od 07 do 18 ?asova, a ne od 06 do 17 ?asova. Na ovaj na?in ispoštovali smo zakonsku proceduru o jedanaesto?asovnom radnom vremenu, ali i izašli u susret roditeljima koji rade do 17 ?asova", izjavila je sekretarka za de?ju zaštitu Ljiljana Jov?i?.Weiterlesen...