Šef Gr?ke kancelarije za vezu u Prištini Dimitris Mocopulos bi?e posrednik za zaštitu verskog i kulturnog nasle?a Srpske pravoslavne crkve na Kosovu.

Fejt i Mocopulos su se sastali u Prištini i zajedni?ki istakli da je EU posve?ena zaštiti verskog i kulturnog nasle?a na Kosovu, naro?ito zaštiti bogatog dela zajedni?kog evropskog i svetskog nasle?a.Weiterlesen...