Narodna banka Srbije je donela odluku kojom se omogu?ava svop prodaja i svop kupovina deviza za dinare izme?u NBS i banaka na rok od tri meseca.

Ovim ?e se stimulisati promet na me?ubankarskom deviznom tržištu. Kako je saopšteno, Odlukom NBS o uslovima i na?inu obavljanja svop transakcija izme?u NBS i banaka, kupoprodaja deviza ure?uje kao regularan na?in u?eš?a NBS na me?ubankarskom deviznom tržištu.Weiterlesen...