U Srbiji je sve više starijih ljudi, a rastu i teške bolesti. Oko 30 odsto odraslog stanovništva ima neku hroni?nu bolest,a od raka godišnje umre 20 000 ljudi.

Nacionalna strategija o palijativnom zbrinjavanju usvojena je pre skoro godinu dana, ali je ova vrsta brige o pacijentu u Srbiji još u povoju, jer za obolele od najtežih bolesti, kada im bolest u?e u završnu fazu, mesta u bolnicama naj?eš?e nema, prepušteni su službama patronaže i porodici koja pati zajedno sa njima.Weiterlesen...