Kriti?no stanje zbog poplava i u BiH. Opština Derventa trenutno najugroženija poplavama, jer je 1.000 ku?a poplavljeno ili je onemogu?en prilaz do njih.

U toku je evakuacija ugroženog stanovništva i pružanje prve medicinske pomo?i za što su angažovane sve raspoložive snage, uklju?uju?i timove za deminiranje i mašinski tim sa ukupno 35 deminera sa medicinskim osobljemWeiterlesen...