Jedna beogradska štamparija decenijama se bavi obukama i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, iako je ta oblast tek nedavno zakonski regulisana.

Skupština Srbije je 13. maja usvojila je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovaj zakon predvi?a utvr?ivanje statusa i procenu radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, podsticajne mere za poslodavce u slu?aju zapošljavanja ljudi koji imaju invaliditet, kao i mere i aktivnosti za profesionalnu rehabilitaciju.Weiterlesen...