Zaštitnik gra?ana je uputio preporuke Ministarstvu prostornog planiranja o na?inu sprovo?enja poštupka legalizacije bespravno podigunutih objekata.

Od ukupnog broja primedbi koje su gra?ani upu?ivali ombudsmanu oko 30 odsto je bilo onih koje se odnose na loš rad organa uprave u postupku legalizacije i rušenja bespravno podignutih objekata prema starom zakonu oplaniranju i izgradnji, rekla je na konferenciji za novinare na?elnica Odeljenja dobre uprave u službi Zaštitnik gra?ana Jablanka Tabaš.Weiterlesen...