Tridesetak radnika "Navipa", koji su dobili upozorenje pred otkaz, prespavali su u tom preduze?u, rekao je predsednik sindikata "Navipa", Milan Babovi?.

On je izjavio da je direktor preduze?a, Slobodan Luki?, doveo obezbe?enje koje ne dozvoljava donošenje hrane radnicima. Prema njegovim re?ima, obezbe?enje, po zakonu nema pravo da izbaci radnike, pa pokušava na ovaj na?in da spre?i boravak radnika u preduze?u.Weiterlesen...