Republi?ki tužilac kaže da ?e Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivi?nog dela, koji po?inje sa primenom od 1. marta, doprineti borbi protiv kriminala.

Tužilac Slobodan Radovanovi? je precizirao da ?e se odredbe Zakona primenjivati na krivi?na dela organizovanog kriminala, prikazivanje pornografskog materijala i koriš?enja dece za pornografiju, trgovinu ljudima, proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, korupciju, kao i protiv ?ove?nosti i drugih dobara zašti?enih me?unarodnim pravom.Weiterlesen...