Predsednik Vlade Mirko Cvetkovi? pozvao sve organe uprave da sara?uju sa zaštitnikom gra?ana u postupcima kontrole i sprovo?enje preporuka tog državnog organa.

Cvetkovi? i Jankovi? ocenjuju da manjak odgovornosti za svesne, ponekad i namerne propuste i kršenja prava gra?ana za rezultat ima nepoverenje u institucije i demotivaciju savesnih državnih službenika.Weiterlesen...