Rebalans budžeta ?eka i Hrvatsku. Predsednik Hrvatske kaže da nije video predlog rebalansa budžeta, ali da se ne bi založio za smanjenje plata u javnom sektoru.

Komentarišu?i mogu?nost uvo?enja poreza na banke, Josipovi? je rekao da se više zalaže za promenu poreskog sistema u toj zemlji i to na na?in kojim bi se rasteretile plate, ali i istovremeno pove?ala poreska optere?enja imu?nih.Weiterlesen...