Vlada Srbije usvojila je zaklju?ak kojim se Ministarstvo finansija zadužuje da pripremi kona?nu verziju Nacrta zakona o denacionalizaciji.

Tom ministarstvu je naloženo i da sa predstavnicima Saveta Evrope i institucijama EU o tome obavi završne konsultacije.Koordinator Mreže za restituciju Mile Anti? kaže da se nada da nova verzija ne?e biti iskoriš?ena ve? da ?e se usvojiti ona koja je napravljena u Ministarsvu finansija pod rukovodstvom Milana Parivodi?a.Weiterlesen...